republic of china fluttering flag 640    Taiwan's Museum Ships 

te yang fb page  

ROCS Te Yang

Gearing-class Destroyer

Tainan City

     
Pin It